การต่ออายุสมาชิกออนไลน์

     ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงที่จะดำรงสถานภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ต่อไปอีก 1 ปี โดยข้าพเจ้าและ ผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ให้สัญญาว่าจะยอมรับข้อตกลงที่ระบุไว้ในการสมัครรวมถึงกฎระเบียบ จรรยาบรรณนักธุรกิจเอมสตาร์ และ ยอมรับว่า บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด มีสิทธิที่จะพิจารณาการแจ้งความจำนงต่ออายุสถานภาพของข้าพเจ้าตามที่เห็นสมควร
     ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการต่ออายุสถานภาพผ่านระบบอัตโนมัตินี้ด้วยตนเอง และรับผิดชอบต่อการกระทำนี้ทุกประการ


2020 © AIM STAR NETWORK. All rights reserved.