นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฏหมายธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติของสังคม เป็นต้น
  • บริษัทฯ จะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับท่านเท่านั้น ทั้งนี้การสมัครเป็นสมาชิกถือเป็นการให้ความยินยอมในการที่บริษัทฯ กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และพัฒนาการให้บริการ
  • บริษัทฯ มีระบบดูแลปกป้องข้อมูลด้วย Firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ความร่วมมือจากท่านเป็นส่วนสำคัญในการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวให้ได้มาตรฐานสูงสุดตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ท่านจะต้องรักษารหัสผ่านในการเข้าระบบไว้เป็นความลับ การทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้รหัสผ่านย่อมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านที่เป็นเจ้าของรหัสผ่านนั้น และบริษัทฯ จะถือเสมือนหนึ่งว่าท่านเจ้าของรหัสผ่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตนเอง
  • บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอกกลุ่มของบริษัทฯ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจำเป็นในทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ อาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
  • บริษัทฯ ตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ และสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะมีการประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เท่านั้น ถ้าท่านเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย


หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อ
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
155 ซ.สุขุมวิท 101/1 เเขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-726-9030
อีเมล: info@aimstarnetwork.com
ไลน์: @aimstar.info