นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฏหมายธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติของสังคม เป็นต้น
  • บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหมวดหมู่และพัฒนาการให้บริการ
  • บริษัทฯ มีระบบดูแลปกป้องข้อมูลด้วย Firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ความร่วมมือจากท่านเป็นอีกส่วนสำคัญในการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่านให้ได้มาตรฐานสูงสุดตามที่บริษัทฯ กำหนด กรุณารักษารหัสผ่านของท่านในการเข้าระบบไว้เป็นความลับ การทำธุรกรรมใดๆภายใต้รหัสของท่านย่อมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน และบริษัทฯ จะถือเสมือนหนึ่งท่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของท่านเอง
  • บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอกกลุ่มของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากท่าน รวมถึงเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น
  • บริษัทฯ ตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ และสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความเหมาะสม โดยมีการประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้


นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เท่านั้น ถ้าท่านเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย


หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อ
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
155 ซ.สุขุมวิท 101/1 เเขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-726-9030
อีเมล: info@aimstarnetwork.com